NVSV

Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

Geldende algemene voorwaarden, regels en informatie

Versie juli 2023

Deze Geldende algemene voorwaarden, regels en informatie, versie augustus 2023, zijn hier als PDF beschikbaar:
Geldende algemene voorwaarden regels en informatie – NVSV – augustus 2023

Inhoudsopgave

NVSV – Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

1. Het doel van de NVSV is de deelname aan en de belangstelling voor wintersport door visueel beperkten te bevorderen.
2. Zie verder de statuten op: https://nvsv.nl/statuten/
3. Deze algemene voorwaarden en regels hebben betrekking op door de Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging, hierna te noemen ‘de vereniging’ of ‘NVSV’, te organiseren wintersportreizen en wintersportactiviteiten in Nederland op in- en outdoorbanen.

Inleiding

1. De NVSV is een vereniging zonder winstoogmerk. Alle financiële middelen worden aangewend om activiteiten, reizen en voorzieningen voor de leden te sponsoren en om zodoende activiteiten en wintersportreizen voor visueel gehandicapten mogelijk te maken, ondanks de extra kosten die gemoeid zijn met de noodzakelijke gespecialiseerde begeleiding en lessen.
2. De NVSV boekt als vereniging voor haar leden reizen conform de definitie in de wet Pakketreizen. Echter, omdat de NVSV geen winstoogmerk heeft, uitsluitend leden zich kunnen inschrijven en er jaarlijks een beperkt aantal reizen wordt georganiseerd vallen de NVSV-wintersportreizen onder de in de wet gedefinieerde uitzonderingen en kunnen NVSV-reizen niet worden aangemerkt als pakketreizen zoals gedefinieerd in de wet.
Wel is de NVSV, conform de wettelijke eisen, gedekt tegen insolventie, onder anderen door aansluiting bij de SGR (Stichting Garantiefonds Reizen).
3. De leden profiteren van wintersportreizen die gesponsord worden door sponsoren van de NVSV. Daar staat in redelijkheid tegenover dat de leden geen aanspraak kunnen maken op ontbinding en/of volledige restitutie van gelden.
4. Uitsluitend leden kunnen deelnemen aan de wintersportreizen van de vereniging. Dit geldt derhalve voor visueel beperkte senior- en juniorleden, begeleiders, leraren, medereizigers en meereizende gezinsleden van visueel beperkten.
5. Nieuwe visueel beperkte leden zijn eenmalig een introductiebedrag verschuldigd. Het introductiebedrag is opgebouwd uit de kosten voor een hesje, administratiekosten, een bijdrage aan de NSkiV (Nederlandse Ski Vereniging) en de contributie voor het lopende jaar.
6. Indien je als visueel beperkt lid niet lid van de NVSV wenst te blijven, dien je dit vóór 1 mei volgend op de reis te melden bij het secretariaat, omdat anders het lidmaatschap automatisch doorloopt in het volgende verenigingsjaar, dat loopt van 1 juni tot 31 mei in het volgende jaar

Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden en regels worden de diverse kenmerken van, en enige algemene informatie met betrekking tot, de NVSV-wintersportreizen beschreven.
2. De NVSV behoudt zich het recht voor om de in de gids vermelde (voorlopige) kosten van de reis te wijzigen, indien wijzigingen in de inkoopprijzen bij touroperators, btw, vervoerskosten, brandstofprijzen, verschuldigde heffingen, wijzigingen in verzekeringspremies, toepasselijke wisselkoersen en/of gemaakte drukfouten daartoe aanleiding geven. Verhogingen van deze kosten zullen daarbij netto, zonder opslag, aan je worden doorberekend. De gepubliceerde kosten van de reis is gebaseerd op de prijzen, geldkoersen en belastingen zoals deze bij ons bekend waren tijdens het samenstellen van dit wintersportprogramma. Indien treinreizen in het programma zijn opgenomen, zijn de tarieven voor het vervoer per trein voor de komende winter pas bij het uitkomen van de nieuwe dienstregeling in oktober bekend. Bovendien zijn de prijzen van de treinreis en van de reis met minibus afhankelijk van het aantal reisdeelnemers. Voor vliegreizen geldt de definitieve prijs op het moment van boeken, begin oktober. De in de reizengids weergegeven kosten van de reis zijn dus richtprijzen. Wijzigingen in de diverse tarieven kunnen alsnog aan je worden doorberekend.
3. Eventuele prijswijzigingen als gevolg van het aantal deelnemers zullen uiterlijk begin oktober aan de deelnemers en begeleiders worden meegedeeld. Betekent deze wijziging van de kosten van de reis een verhoging van meer dan 10% per persoon, dan heeft de deelnemer, begeleider en/of medereiziger het recht de overeenkomst binnen tien dagen na ontvangst van de mededeling van deze verhoging te ontbinden, met aanspraak op restitutie van de reeds betaalde gelden.
4. Tenzij anders vermeld in de tekst zijn de navolgende kosten niet bij de prijs inbegrepen: skiliftpassen, loipegelden, ski- of langlaufles, huur ski- of langlaufuitrusting, excursies, lunches, fooien, consumpties en overige persoonlijke uitgaven. Houd er rekening mee dat de totale kosten van de wintersportvakantie nog behoorlijk kunnen oplopen, afhankelijk van de activiteiten en het persoonlijke uitgavenpatroon.
5. Portofoons: het wel of niet gebruiken van een portofoonset is een individuele beslissing, afhankelijk van de visuele en eventuele auditieve beperking. De vereniging beschikt over een aantal portofoonsets. Deze kunnen door de leden worden gehuurd. De huurprijs bedraagt € 50,- voor de duur van een NVSV-reis. Je dient zelf te zorgen voor eventueel benodigde batterijen en het aangetekend terugzenden van de portofoons. Indien je tijdens het wintersporten gebruik wilt maken van deze portofoons kun je dit bij boeking kenbaar maken. Indien er meer belangstelling is voor de portofoons dan er in de periode beschikbaar zijn, krijgen auditief beperkten voorrang op visueel beperkten.
6. Skipassen: in veel alpine skigebieden slaagt de NVSV er in om voor visueel beperkte deelnemers en begeleiders/leraren aanzienlijke kortingen op de skipassen te bedingen. De verkregen korting wordt gelijk verdeeld over de visueel beperkte deelnemers en de begeleiders. Het lukt niet altijd om ook voor de ziende medereizigers kortingen te verkrijgen. Die zullen in dat geval de normale skipas tarieven moeten betalen.
7. Voor de goede orde wijzen wij alle deelnemers aan NVSV-wintersportreizen er op dat wintersporten een bewegingssport in de vrije natuur is, waarbij sportongevallen en blessures kunnen voorkomen. Deze risico’s zijn niet significant anders dan bij andere bewegingsporten als voetballen, fietsen, hardlopen, turnen, etc. en zijn mede sterk afhankelijk van de geoefendheid en algemene sportieve conditie van de deelnemer. Meer informatie over voorkomen van sportblessures en veiligheid tijdens sporten kun je ook vinden op de website: https://www.veiligheid.nl/sportblessures/preventiepersport/skien

Boekingsprocedure voor een NVSV-wintersportreis

1. De vereniging plaatst in augustus van elk jaar de reizengids voor het komende seizoen op de website. Op verzoek kan, indien beschikbaar, ook een gedrukt exemplaar van de reizengids worden verstrekt. Ook is aangegeven hoeveel de kosten voor de leden zijn en waar leden terecht kunnen voor vragen met betrekking tot begeleiding en skilessen door de NVSV-vrijwilligers.
2. Als je wilt deelnemen aan één van de in het reizenprogramma opgenomen reizen kun je jezelf hiervoor vanaf het verschijnen van de gids tot en met de in de gids vermelde uiterste datum aanmelden. Dit kan middels het ledenportaal: https://mijn.nvsv.nl 
3. Niet-leden dienen zich eerst aan te melden bij het secretariaat van de NVSV. Dan wordt een account in het ledenportaal aangemaakt en kan worden ingeschreven. Je bent automatisch lid van de vereniging.
4. Je dient tevens het vermelde aanbetalingsbedrag per persoon per reis te storten op de bankrekening van de NVSV: IBAN NL60 RABO 0115 6965 98 t.n.v. NVSV onder vermelding van: aanbetaling wintersportreis en de betreffende reisbestemming.
5. Wij adviseren je met klem om zo spoedig mogelijk te boeken. Als je jezelf na het verstrijken van de boekingstermijn aanmeldt, kunnen wij niet garanderen dat de boeking nog geaccepteerd kan worden. Er zal dan eerst geïnformeerd moeten worden bij het betreffende hotel of verhuurbedrijf van chalets/appartementen of er nog plaatsen beschikbaar zijn en/of bij de vervoermaatschappij of er nog plaatsen beschikbaar zijn in de trein, bus, etc. Bovendien moet er nog aanvullende begeleiding geregeld worden. Alle eventueel extra gemaakte kosten die hiermee verband houden worden je in dat geval in rekening gebracht.
6. Als er voor een reis meer belangstelling is dan er plaatsen beschikbaar zijn, zal voor toewijzing van de plaatsen worden gekeken naar de datum waarop de aanmelding is binnengekomen bij de NVSV en de aanbetaling is ontvangen op de bankrekening van de NVSV.
7. Bij geen of weinig inschrijvingen zal, in overleg met de inschrijvers, de reis eventueel worden geannuleerd.
8. In alle gevallen dat je recht hebt op terugbetaling van reeds door jou verrichte betalingen, doet de vereniging dat onverwijld, maar in ieder geval binnen 14 dagen nadat het recht op terugbetaling is ontstaan.
9. Kennelijke fouten en/of vergissingen binden de vereniging niet. Dit soort fouten en vergissingen zijn, vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger, als zodanig kenbaar of zouden dat moeten zijn.
10. De reisduur is in hele dagen vermeld. De dag van vertrek en terugkomst zijn als hele dagen meegerekend.
11. Je bent verplicht tot naleving van alle door of namens de vereniging gegeven aanwijzingen en je bent aansprakelijk voor schade veroorzaakt door jouw gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger. Je bent verplicht eventuele schade aan jouw kant te vermijden en zo veel mogelijk te beperken.
12. Als je zodanige hinder of overlast oplevert of kunt opleveren, dat een goede uitvoering van de reisovereenkomst daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan de vereniging jou van (voortzetting van) de reis uitsluiten, als je van de vereniging in redelijkheid niet kan vergen dat de overeenkomst verder wordt nagekomen. De hieruit voortvloeiende kosten komen voor jouw rekening.
13. De vereniging is gerechtigd, zonder opgave van reden, een aanmelding te weigeren.

Geschiktheid van de reis en medische problemen

1. Als je eraan twijfelt of een reis geschikt voor je is, kun je altijd contact opnemen met één der leden van de reizencommissie. In overleg met het bestuur zal dan een advies worden gegeven.
2. Een lid die naast een visuele beperking een andere zintuiglijke, lichamelijke of geestelijke beperking heeft, dient dit bij boeking te melden. Dan kan overleg plaatsvinden met de vereniging of de gewenste reis een juiste keuze is.
3. Bij boeking dien je alle bijzonderheden op te geven die van belang zijn voor het slagen van een reis. Te denken valt aan een dieet, medicijnen, ziekten die acuut kunnen worden, speciale wensen met betrekking tot het begeleiden, enz. Wees bij de opgave hiervan zo volledig mogelijk. Mocht tijdens de reis blijken dat je belangrijke informatie niet hebt doorgegeven, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor eigen rekening.
4. Ieder lid is verplicht om alle informatie omtrent de gezondheidstoestand te verstrekken die redelijkerwijze nodig is om te beoordelen of wintersportactiviteiten een verhoogd risico met zich meebrengen.
5. Er geldt een dringende aanbeveling voor visueel beperkte leden om een medische sportkeuring te ondergaan in de volgende situaties:
– Wanneer het een lid betreft van 65 jaar of ouder;
– Wanneer de visuele beperking samengaat met andere lichamelijke beperkingen;
– Wanner redelijkerwijs kan worden aangenomen dat het beoefenen van de wintersport voor een lid mogelijk een groot risico met zich mee kan brengen, zoals onder meer in de volgende gevallen:
– neiging tot netvliesloslating, lensfluxatie, bloedingen;
– aandoeningen van de gewrichten, hart, longen of evenwichtsstoornissen;
– recent trauma;
Deze opsomming is vanzelfsprekend niet uitputtend. De kosten voor een dergelijke keuring komen voor rekening van het betrokken lid.
6. Het is voor alle leden (visueel beperkt én ziend) raadzaam om tijdens de reis een medische informatiekaart bij je te dragen, waarop gegevens over gezondheid en medicijngebruik vermeld staan. Deze medische informatiekaart is verkrijgbaar bij de apotheek of huisarts. Als je deze informatie bij je draagt wordt voorkomen dat je bij een ongeval of bij medische problemen verkeerde injecties en/of medicijnen, toegediend krijgt.
7. Benodigdheden voor de medische verzorging dien je zelf mee te nemen.
8. Het kan voorkomen dat één van de leden tijdens de vakantie in een ziekenhuis wordt opgenomen, waardoor dit lid niet met de groep naar Nederland kan terugkeren. In een dergelijke situatie zijn begeleiders niet verplicht om bij dat lid te blijven.
9. Leden kan de deelname aan een ski-reis worden geweigerd als er een grote kans is dat het belang van andere leden wordt geschaad. Er bestaat dan geen recht op restitutie van eigen bijdragen en/of contributie etc. De betrokkene zal hiervan, met opgaaf van redenen, in kennis worden gesteld. In overleg met de betrokkene kan er naar een alternatief worden gezocht.
10. Als je in je informatieplicht tekortschiet kan dit tot gevolg hebben dat de vereniging jou en je eventuele medereiziger(s) van (verdere) deelname aan de reis uitsluit. In dat geval brengt de vereniging alle hiermee gemoeide kosten aan jou in rekening.
11. Je kunt zowel om medische als om andere redenen de vereniging verzoeken om een reis aan te passen. De vereniging is niet verplicht om aan een dergelijk verzoek gehoor te geven. Indien dat wel wordt gedaan, dan ben je verplicht de aan de aanpassing verbonden kosten te vergoeden.

Contactpersoon en seniorbegeleider

1. Voor elke reis verzoekt het bestuur bij voorkeur aan één van de deelnemende visueel beperkte leden om als contactpersoon op te treden.
2. Als coördinator van de leden die als begeleiders en skileraren deelnemen, wordt één der begeleiders gevraagd. Deze wordt bij de NVSV seniorbegeleider genoemd.
3. Vanaf de eerste reisdag, tot de terugkomst in Nederland, zijn de contactpersoon en de seniorbegeleider de eerste aanspreekpunten voor de leden.
4. Gedurende de reis onderhouden de contactpersoon en seniorbegeleider de contacten met het bestuur en met diverse leveranciers (accommodaties, vervoer, etc.) en handelen als vertegenwoordiger van de vereniging.

Begeleiding

1. De NVSV zorgt gedurende de gehele vakantie voor voldoende en gekwalificeerde begeleiding. Hierbij wordt (tenzij bij de reis anders staat vermeld) uitgegaan van een verhouding visueel beperkte / begeleider van één-op-één.
2. NVSV-begeleiders nemen verlof op en betalen de reis- en verblijfkosten zelf, minus een tegemoetkoming per begeleider per reis, welke voor komend seizoen is vastgesteld op 30 procent van de kosten van de reis.
3. Begeleiders zijn ervaren en enthousiaste wintersporters, die door de NVSV vooraf zijn getest en zij zijn in het bezit van of lopen stage voor het door de NSkiV, het ministerie van VWS en De Nederlandse Vereniging van Ski- en Sneeuwsportleraren erkende diploma ‘Ski- of Snowboardinstructeur niveau 2, deelkwalificatie wintersport assistent – visuele beperking’.
4. Eerstejaars begeleiders volgen, na een test, een stage om zich te certificeren. NVSV-begeleiders staan als zodanig ingeschreven bij de NVSV.
5. NVSV-begeleiders vinden het leuk om met een groep op vakantie te gaan en visueel beperkten tijdens het wintersporten te begeleiden en waar nodig een helpende hand te bieden tijdens de wintersportreis.
6. Begeleiders zijn echter geen leraar, arts, verpleegkundige of kinderoppas. Zij geven géén ski-, snowboard- of langlaufles en verrichten geen verzorgende taken. In voorkomende gevallen kunnen begeleiders enige aanwijzingen geven op de piste of in de loipe. Tevens kan een visueel beperkte deelnemer natuurlijk een beroep doen op een begeleider bij het lopend buffet in een hotel, bij het opnemen van geld bij een bank of postkantoor, bij het boodschappen doen, bij het schrijven van kaarten, enz.
7. Je kunt echter géén aanspraak maken op een vaste begeleider, ook niet tijdens het wintersporten. Voor diegene, die naast een visuele beperking ook een auditieve of andere beperking heeft, kan hierop eventueel een uitzondering worden gemaakt. Je kunt bij boeking aangeven, dat je op grond van een meervoudige beperking een beroep wilt doen op een vaste begeleider. Indien je als visueel beperkte uitsluitend door een eigen partner begeleid wilt worden, dient dit bij boeking kenbaar gemaakt te worden, met opgave van de uitzonderlijke reden. Voorwaarde hierbij is wel dat deze partner als begeleider is geregistreerd bij de vereniging.
8. Eventueel buitengewoon verlof voor begeleiders: indien je voor het deelnemen als begeleider aan één van onze reizen in aanmerking kunt komen voor buitengewoon verlof, verzoeken wij je de adresgegevens en contactpersoon van de werkgever bij de inschrijving te vermelden. De werkgever wordt dan door het secretariaat schriftelijk benaderd met een verzoek voor het verlenen van buitengewoon verlof voor het deelnemen als begeleider aan een NVSV-reis. Het is aan de werkgever om dit te honoreren of af te wijzen

Privé skilessen

1. De visueel beperkte leden kunnen kiezen voor privé-skilessen. Een deel van de kosten hiervoor wordt gedragen door de NVSV en een deel van de kosten dient het betreffende lid in de vorm van een eigen bijdrage te voldoen.
2. NVSV-leraren zijn gediplomeerde ski-/snowboardleraren of langlaufinstructeurs, die met goed gevolg een opleiding hebben gevolgd in Nederland of buitenland en een certificaat hebben ontvangen. Zij geven de lessen op vrijwillige basis, d.w.z. ze ontvangen geen vergoeding voor hun inzet. Voor reis- en verblijfkosten betalen de leraren een eigen bijdrage aan de vereniging, welke voor komend seizoen is vastgesteld op 30 procent van de kosten van de reis.
3. Tijdens de lessen treden de leraren natuurlijk ook op als begeleider van de visueel beperkte deelnemer, zoals hiervoor omschreven.
4. Als de NVSV-wintersportreis de mogelijkheid biedt van skilessen, zal dat per reis worden bekend gemaakt en zijn aan deze privé skilessen aparte kosten verbonden. Zie daarvoor de beschrijving per reis. Als er bij een NVSV-wintersportreis geen melding wordt gemaakt van de mogelijkheid van skilessen en de daaraan verbonden skilessen, kunnen er ter plaatse bij de skischolen mogelijk privé skilessen worden geregeld. Echter, daarvan zullen de kosten zeer aanzienlijk zijn, denk aan € 200,- tot € 250,- per persoon per dag.

OV-begeleiderskaart

1. Een visueel beperkt lid dient tijdens de reis in het bezit te zijn van een geldige OV-begeleiderskaart voor openbaar vervoer. De OV-begeleiderskaart maakt het (deels) kosteloos vervoer middels openbaar vervoer van een begeleider mogelijk. Daarnaast is de OV-begeleiderskaart soms nodig om korting op de skipassen te verkrijgen. Deelnemers die niet in bezit zijn van een OV-begeleiderskaart komen mogelijk niet in aanmerking voor de korting op de skipassen.
2. Tijdens reizen met de NVSV kan de OV-begeleiderskaart worden gebruikt bij het reizen middels openbaar vervoer naar de centrale opstapplaatsen en tijdens sommige reizen die per internationale trein worden gemaakt.
3. Visueel beperkte leden dienen direct aan de vereniging kenbaar te maken indien na boeking de OV-begeleiderskaart wordt ingetrokken.
4. De beschikbare OV-begeleiderskaarten zullen primair worden aangewend voor begeleiders en niet voor andere medereizigers. Een medereiziger heeft alleen het voordeel van het reizen met een OV-begeleiderskaart als er voldoende OV-begeleiderskaarten beschikbaar zijn.

Volwassenen- en Jongerenreizen

1. Deze reizen zijn gericht op zelfstandig reizende visueel beperkten alpineskiërs, snowboarders, langlaufers en/of wandelaars.
2. Van een visueel beperkte deelnemer verwachten wij een grote mate van zelfstandigheid.
3. Bij de reizen is het uitgangspunt dat de leden zelfstandig reizen of worden weggebracht naar de opstapplaatsen. Vaak worden tijdens de reizendag of anderszins afspraken gemaakt tussen leden onderling en/of leden en begeleiders met betrekking tot het eventueel gezamenlijk reizen van huis naar de diverse opstapplaatsen.
4. Leden die voor het eerst gaan wintersporten worden met klem geadviseerd om vooraf lessen in Nederland te nemen. De meer ervaren leden wordt geadviseerd om een aantal skilessen ter opfrissing te nemen voor de reis. Behoort dit, om welke reden dan ook, niet tot de mogelijkheden, dan verwacht de NVSV van beginners dat ze tijdens de reis skilessen nemen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de leden. Van begeleiders kan en mag niet verwacht worden dat ze skilessen geven. Gaarne adviseren wij over de verschillende mogelijkheden op skibanen in Nederland, zowel voor alpine skiërs, snowboarders als langlaufers.

Gezinnen reizen

1. Deze reizen zijn gericht op gezinnen met visueel beperkte gezinsleden (kinderen en/of ouders).
2. In principe reizen gezinnen zelfstandig met eigen vervoer van huis naar de plaats van bestemming, maar de vereniging kan ook vervoer regelen. De heen- en terugreis geschiedt geheel op eigen verantwoordelijkheid en kosten.
3. Voor ziende gezinsleden (ouders, broers, zussen, e.a.) kan, indien gewenst, de NVSV bemiddelen bij de lokale skischolen.
4. Voor alle deelnemende kinderen (tot en met 17 jaar) is het dragen van een adequate skihelm verplicht. Dit om de veiligheid voor de deelnemende kinderen optimaal te maken. Dit is in lijn met de wettelijke verplichtingen van de meeste wintersportlanden en/of de voorschriften van de meeste lokale skischolen.
5. De minimumleeftijd voor deelname aan een gezinnenreis is 5 jaar, zowel voor visueel beperkte als voor ziende kinderen. In het geval dat er jongere kinderen meereizen, zijn de ouders zelf verantwoordelijk voor begeleiding van deze kinderen gedurende de gehele reis.
6. De meeste leden aan de gezinnenreis reizen met het gezin met de eigen auto. Alle verantwoordelijkheid voor deze heen- en terugreis ligt bij de leden zelf. Er dient voor de juiste uitrusting van de auto te worden gezorgd. Men dient erop bedacht te zijn dat winterbanden en sneeuwkettingen verplicht zijn in (de meeste) wintersportlanden. Bovendien dienen de autopapieren in orde te zijn voor een reis naar het buitenland.

Meerkosten voor deelnemers

1. Voor iedere reis wordt een basisprijs berekend. Aan begeleiders wordt een tegemoetkoming verleend. Deze tegemoetkoming wordt in principe hoofdelijk omgeslagen op de reiskosten van de visueel beperkte deelnemers. Door sponsorbijdragen zijn wij in staat om deze meerkosten voor de deelnemers geheel of gedeeltelijk te elimineren (zie ‘ledensubsidie’).
2. De kosten van een begeleider wordt bepaald door de basisprijs met de tegemoetkoming voor begeleiders te verminderen.
3. De kosten van de reis voor een ziende medereiziger (partner, vriend/vriendin, gezinslid) is gelijk aan de ledenprijs.

Ledensubsidie

1. Jaarlijks zullen het op de reizen behaalde resultaat en de inkomsten uit donaties, giften en sponsoring worden ondergebracht in een fonds ‘voorzieningen reizen’. Per wintersportseizoen zal een significant deel hiervan beschikbaar worden gesteld als tegemoetkoming in de doorbelaste meerkosten. Het beschikbare bedrag zal worden toegewezen aan de visueel beperkte leden die het komend winterseizoen deelnemen aan een door de NVSV georganiseerde reis en die als lid bij de vereniging staan ingeschreven. Het bestuur streeft er naar om de bovengenoemde meerkosten zoveel mogelijk te bekostigen uit dit fonds, waardoor de leden geen of slechts geringe meerkosten ten opzichte van de basisprijs behoeven te betalen. Bij de vaststelling van de in de reizengids genoemde kosten van de reis is aangenomen dat die meerkosten nul zijn. Het definitieve subsidiebedrag per deelnemer wordt pas na sluiting van de inschrijftermijn vastgesteld. Indien het aantal inschrijvingen zeer hoog is, kan de situatie zich voordoen dat een deel van de meerkosten toch in rekening dient te worden gebracht bij de leden die aan een reis deelnemen.

Kamers

1. Tijdens de NVSV-groepsreizen maken wij standaard gebruik van 2-persoons kamers. Wanneer je echt gebruik wilt maken van een 1-persoons kamer, kun je bij aanmelding jouw voorkeur voor een 1-persoons kamer aangeven, waaraan altijd meerkosten zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat wij je met de gewenste kamer tevreden kunnen stellen. Er zal zoveel mogelijk rekening worden gehouden met de voorkeuren. Als er een oneven aantal reisdeelnemers is, kan in voorkomende gevallen gekozen worden voor een 3-persoons kamer in plaats van een betrekkelijk dure 2-persoons kamer voor 1 persoon. Dit werkt kostenbesparend en bovendien zijn 3-per¬soons kamers vaak eenvoudiger te reserveren dan 1-persoons kamers. De eventuele minderprijs voor een 3-persoons kamer of de meerprijs voor een 1-persoons kamer zal worden verrekend in de kosten van de reis.
2. Indien je niet op een 1- of 2-persoons kamer wordt ingedeeld en je voorkeur wijkt af van de toegewezen kamer, zal hierover contact met je worden opgenomen.
3. Als je voorkeur hebt voor een bepaalde kamergenoot, dan kun je dit ook bij inschrijving aan ons doorgeven.
4. Voor de gezinnenreis zijn de kosten van de reis gebaseerd op ‘gezinskamers’. Er zal een toeslag gelden voor kamers met meer comfort (ruimte, luxe, etc.) of verblijf van de kinderen in een aparte kamer.
5. Speciale wensen of diëten: om de keuken van de verblijfsaccommodatie tijdig op de hoogte te kunnen stellen van eventuele dieetwensen dien je deze reeds bij boeking kenbaar te maken. Wanneer hieraan extra kosten verbonden zijn, voldoe je deze ter plaatse. Wij kunnen er niet voor instaan dat je het gewenste dieet krijgt. Met jouw dieet- of andere speciale wensen wordt echter wel zoveel mogelijk rekening gehouden. Vegetarisch is meestal standaard mogelijk.

Vervoer per trein, (pendel)bus of vliegtuig (volwassenenreizen en jongerenreis)

1. Indien in ons reisprogramma trein-/vliegreizen zijn opgenomen, zijn deze inclusief zitplaats reservering, eventueel treincouchette reservering en transfer naar de verblijfsaccommodatie. Idem voor de terugreis.
2. De maaltijden en consumpties tijdens de heen- en terugreis zijn niet inbegrepen, tenzij in de reisbeschrijving anders staat vermeld. Een definitief reisschema kunnen wij trein-/vliegtuigreizigers pas geven, nadat de nieuwe dienstregeling bekend is en nadat de trein-/vliegtuigreservering is geslaagd. De informatie over de trein-/vliegreis ontvang je ruimschoots voor vertrek. Alle in deze gids vermelde routes, opstapplaatsen en tijden zijn een indicatie en onder voorbehoud.
3. De meeste busreizen zijn nachtpendels of gaan met een door de NVSV volledig gehuurde bus.
4. De nachtpendels kennen een centraal verzamelpunt, waar de reis officieel meestal op vrijdag begint en een week later op zondag eindigt. Koffie, thee en frisdrank zijn in de bus tegen betaling verkrijgbaar en voor de nacht wordt soms een deken en een kussen uitgereikt.
5. Om problemen op de centrale verzamelpunten, stations of vliegvelden te voorkomen, verwachten wij dat een visueel beperkte tezamen met een begeleider of geholpen door een wegbrengende kennis/familielid opstapt en dat de bagage goed herkenbaar is en voorzien is van de gele stickers of labels. Het gebruik en het invullen van de reislabels is verplicht. Vul op reislabels buiten aan de koffer niet het adres maar alleen naam en GSM-nummer in.
6. Bij de inschrijving kun je jouw voorkeur voor een treinstation of busopstapplaats kenbaar maken. Tijdens de reizendag worden nadere afspraken gemaakt over het samen reizen en bepaalt de contactpersoon samen met jou en met de andere deelnemers en/of begeleiders waar je definitief op zult stappen.
7. In geval van ‘eigen’ bus(sen) worden opstapplaatsen afgestemd met de deelnemers. Indien er sprake is van 9-persoons minibus(sen) zonder voorzieningen (koffie, thee, frisdrank, toilet, video, etc.) worden pauzes in onderling overleg geregeld.

Vervoer per eigen auto (gezinnenreis)

1. De meeste deelnemers aan de gezinnenreis reizen met het gezin met de eigen auto. Voor de goede orde delen wij hierbij mede dat alle verantwoordelijkheden voor deze heen- en terugreis bij de deelnemers zelf ligt. Er dient voor de juiste uitrusting van de auto te worden gezorgd: sneeuwkettingen en winterbanden (verplicht in wintersportlanden!), juiste smeerolie, ruitensproeiervulling, rubbers van de portieren ingesmeerd/ingespoten, etc. Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met de reizencommissie. Tevens kan bij de ANWB informatie over autorijden tijdens de wintersport worden verkregen: www.anwb.nl.
2. Bovendien dienen de autopapieren in orde te zijn voor een reis naar het buitenland (groene kaart, etc.).

Reisdocumenten

1. Het is niet toegestaan om met een verlopen reisdocument naar het buitenland te reizen. Het reisdocument (paspoort of ID-kaart) moet gedurende de gehele reis geldig zijn inclusief de dag van terugkeer in Nederland. Voor meer informatie zie de website van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, onder ‘Documenten’.
2. Deelnemers en/of begeleiders van niet-Nederlandse nationaliteit dienen zelf zorg te dragen voor geldige reispapieren en eventueel benodigde visa en/of inentingsbewijzen.

Verwachtingen van reisdeelnemers

1. Alle NVSV-reizen zijn groepsreizen. Er zal niet altijd met de gehele groep gelanglauft, geskied en/of gesnowboard worden. Het betekent wel dat we met een groep op vakantie gaan. Men dient dus rekening met elkaar te houden.
2. Soms kan niet aan specifieke individuele wensen gehoor worden gegeven.
3. Wij verwachten van de leden dat zij zich houden aan de door de reisleiding gegeven aanwijzingen, gemaakte afspraken (bijv. over verzamelplaatsen en tijdstippen), adviezen (bijv. over de minimale groepsgrootte waarmee je die dag erop uit wilt trekken). Daarnaast wordt een flexibele opstelling verwachting bijv. als de groepsgenoten een bepaalde route willen volgen of een ander tempo hebben dan jezelf.
4. De NVSV verwacht van de leden die als begeleider of leraar deelnemen dat zij de skipas, loipegelden, huur van ski- of langlaufuitrusting, lunch en drankjes zelf betalen. Van begeleiders kan echter niet verwacht worden dat zij kosten maken voor excursies. Wil je persoonlijk aan een betaalde excursie of andere betaalde activiteit deelnemen, is het billijk dat je ook (in overleg) de kosten van je begeleider betaalt.

Verzekeringen

1. Alle deelnemers (visueel beperkten, begeleiders, leraren, medereizigers) zijn verplicht een adequate reisverzekering én een annuleringsverzekering te hebben of af te sluiten.
2. De kosten van repatriëring, bagageverlies, diefstal, enzovoort zijn meestal niet standaard inbegrepen in de eigen ziektekostenverzekering.
3. Als je in het buitenland na een wintersportongeval geneeskundige hulp nodig hebt, dan ben je daarvoor op basis van je reguliere ziektekostenverzekering meestal niet voldoende verzekerd. Kosten van vervoer van de skipiste naar het ziekenhuis met skibob, helikopter, etc. worden meestal uitsluitend gedekt door een adequate reisverzekering met wintersportdekking én aanvullende ziektekostenverzekering.
4. Visueel beperkte leden met een eigen reisverzekering dienen zelf te checken of hun reisverzekering de risico’s van wintersporten door visueel beperkten dekt én of aanvullende ziektekosten zijn verzekerd.
5. De kosten van de verplichte aparte annuleringsverzekering (7 procent van de kosten van de reis, incl. 21 procent assurantie-belasting en poliskosten) zal op de factuur van de kosten van de reis worden vermeld, tenzij de visueel beperkte deelnemer, medereiziger of begeleider heeft aangegeven zelf een (doorlopende) annuleringsverzekering te hebben.
6. De verzekeringsmaatschappij en het polisnummer dienen bij ons bekend te zijn.
7. Als je meerdere keren per jaar met vakantie gaat is het aan te raden om een doorlopende reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
8. Wanneer één van de begeleiders bereid is om met de zieke deelnemer achter te blijven, dient te worden nagegaan of de extra kosten door de verzekering worden gedekt. Die kosten die onder dergelijke omstandigheden niet gedekt worden, kunnen nooit op de NVSV worden verhaald. Deze kosten komen altijd voor rekening van het lid voor wie de begeleider eventueel achterblijft

Herkenbaarheid op de piste en loipe

1. Om de aandacht te vestigen op de herkenbaarheid van visueel beperkten en begeleiders op de piste en in de loipe wordt gebruik gemaakt van herkenningsmateriaal. Voor de visueel beperkte leden is het een opvallend geel hesje met opdruk ‘BLIND‘ en het internationale teken met de drie zwarte stippen. Voor de begeleiders en leraren is er een opvallend geel hesje met opdruk ‘GUIDE‘ en een gevarendriehoek erop.
2. Tijdens het wintersporten is het dragen van deze hesjes verplicht voor zowel leden als begeleiders.
3. Alle leden van de vereniging ontvangen een hesje in eigendom bij inschrijving.
4. Leden die als begeleider deelnemen krijgen een hesje in bruikleen dat na afloop van de reis dient te worden ingeleverd. Niet ingeleverde hesjes zullen in rekening worden gebracht.

Skihelm bij alpineskiën en snowboarden

1. Alle leden, bevelen wij zeer dringend aan om een skihelm te dragen op de piste. Skischolen in de meeste landen stellen het dragen van een helm verplicht tijdens de lessen.
2. De drukte op de skipisten neemt toe en, met name door de carveski en de snowboards, ook de gemiddelde snelheid. Een skihelm kan ernstig hoofdletsel in de meeste gevallen voorkomen.
3. Meer informatie kan worden gevonden op website: https://www.veiligheid.nl/sportblessures/preventiepersport/skien

Aansprakelijkheid NVSV

1. Voor zover de NVSV toerekenbaar te kort schiet en de reiziger of diens medereiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van de NVSV beperkt tot maximaal het bedrag dat het lid aan de NVSV heeft voldaan.
2. De NVSV sluit aansprakelijkheid uit voor schade waartegen de reiziger zelf verzekerd dient te zijn, bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering, of mogelijke schade die de reisdeelnemer lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf. Daaronder begrepen valt ook schade door het missen van aansluitingen en/of het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen.
3. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor de vrijwilligers (begeleiders, leraren) van de NVSV.
4. Deelname aan een wintersportreis geschiedt voor eigen risico van de deelnemers. Als je gaat wintersporten accepteer je impliciet de risico’s die deze bewegingssport met zich meebrengt.
5. De NVSV beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering dekt gebeurtenissen aan derden welke tijdens verenigingsactiviteiten worden veroorzaakt door begeleiders, leraren, bestuursleden en de vereniging als rechtspersoon en de gebeurtenissen tijdens verenigingsactiviteiten veroorzaakt door leden van de vereniging. Dit laatste houdt in dat op het moment dat een lid door derden aansprakelijk wordt gesteld voor een gebeurtenis tijdens een verenigingsactiviteit er eerst gekeken wordt of het lid zelf over een aansprakelijkheidsverzekering beschikt. Is dit niet het geval, dan kan een beroep worden gedaan op de aansprakelijkheidsverzekering van de vereniging. Om een beroep te kunnen doen op deze verzekering moet de benadeelde wel kunnen aantonen dat de vereniging of één van haar leden dan wel begeleiders daadwerkelijk aansprakelijk is voor de geleden schade.
6. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid welke niet wordt gedekt door de verzekering van de vereniging.
7. De vereniging aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade of letsel, berokkend aan de reisdeelnemer, door welke oorzaak deze schade of dit letsel dan ook is ontstaan. Evenmin aanvaardt de vereniging aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
8. De vereniging aanvaardt geen verantwoordelijkheden voor voorlichtingsmateriaal (folders, foto’s, internetsites, etc.) voor zover deze door derden worden uitgegeven, zelfs indien deze via de vereniging of leden van de vereniging worden verstrekt.
9. Prijsindicaties, offertes, vergoedingen, leden-/begeleidersubsidies, genoemd door leden van de vereniging zijn uitsluitend indicatief. Alleen schriftelijke bevestigingen door de vereniging zijn bindend.

SGR – Stichting Garantiefonds Reizen

1. De NVSV is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op in de NVSV Reizengids gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt door de SGR zorg gedragen voor de terugreis.
2. Vanaf 1 februari 2021 wordt bij iedere boeking een SGR-bijdrage van € 5,- per persoon berekend, uitgezonderd reizen met een reissom lager dan € 150,- per persoon en/of voor kinderen jonger dan twee jaar.
3. De SGR-bijdrage bestond al langer maar de bijdrage hiervoor is in 1999 afgeschaft. Dit omdat het fondsvermogen groot genoeg was om normale risico’s zonder consumentenbijdrage te dekken. Door Covid-19 heeft SGR meer garanties uitgegeven dan normaal en is het nodig om het fondsvermogen weer te versterken. Zo kun je in de toekomst zorgeloos blijven reizen en blijf je beschermd tegen faillissementsrisico’s van reisorganisaties die bij de SGR zijn aangesloten.

Annuleren

1. Indien je een bevestigde reis na 1 december annuleert bedragen de annuleringskosten het totale bedrag van de reiskosten. Omdat bij het boeken van jouw reis een annuleringsverzekering is afgesloten, door jezelf of op jouw verzoek via de NVSV, kunnen de annuleringskosten geheel of gedeeltelijk bij de verzekeringsmaatschappij worden geclaimd als jouw reis vanwege gewichtige redenen door jou wordt geannuleerd. In geval van ziekte of blessure dien je een doktersverklaring te overleggen.
2. Bij tussentijdse terugkeer naar Nederland kan vaak een deel van de kosten van de reis en kosten van skipassen, etc. worden terugontvangen van de annuleringsverzekering voor de niet genoten vakantiedagen.
3. De voorwaarden kunnen per maatschappij verschillen.
4. Bij annulering van de reis, buiten de schuld van de NVSV, door sluiting van de accommodatie, annulering van de reis door de vervoerder, een inreisverbod in het land van bestemming, een negatief reisadvies van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (code oranje of rood), o.i.d. zullen tot 2 maanden voor vertrek geen en daarna maximaal 30% van de kosten van de reis als annuleringskosten verschuldigd zijn. Exacte annuleringskosten zijn afhankelijk van gemaakte afspraken met leveranciers. Zie ook het Algemeen voorbehoud.

Regeling rond ongewenste intimiteiten / seksuele intimidatie / preventiebeleid

1. Binnen de Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging (NVSV) willen we zo goed mogelijk zorgen dat de activiteiten van de vereniging in een veilige omgeving plaatsvinden.
2. Er zijn de afgelopen jaren in ons land incidenten geweest met betrekking tot ongewenste intimiteiten en/of seksuele intimidatie. Het bestuur voelt zich aan haar leden verplicht specifiek beleid te ontwikkelen om dit soort incidenten binnen de vereniging zoveel mogelijk te voorkomen. Bovendien heeft de overheid regels opgesteld, waaraan organisaties moeten voldoen op dit gebied. Onze regeling is, deels, gebaseerd op deze landelijke afspraken (welke te vinden zijn op https://www.wintersport.nl/vereniging/sportiviteit-respect ).
3. Tot nu toe zijn er bij de NVSV geen signalen geweest van incidenten waarbij seksuele intimidatie een rol speelde. Ieder geval van seksuele intimidatie is er echter een te veel; de gevolgen voor zowel het slachtoffer als de sportomgeving zijn te ingrijpend en onacceptabel.
4. Er zijn vertrouwenspersonen aangewezen en er is een klachtencommissie ingesteld. Zie de Contact-pagina voor de e-mailadressen.

De complete tekst van het beleid van de NVSV en hoe te handelen in voorkomende gevallen is hier te downloaden als pdf-document: NVSV-beleidsplan-seksuele-intimidatie-november-2017

Privacy

1. De NVSV verwerkt de volgende gegevens van haar leden: naam, adres, woonplaats, postcode, kopie legitimatiebewijs met afgeschermde foto, telefoonnummer en het emailadres. De leden verlenen daarvoor bij het aangaan van het lidmaatschap uitdrukkelijk toestemming. De NVSV is verantwoordelijk voor de verwerking van deze gegevens.
2. De verwerking van de gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van het doel van de NVSV: het boeken van wintersportreizen voor haar leden.
3. De leden hebben te allen tijde recht op informatie en inzage ten aanzien van de verwerkte gegevens en hebben tevens het recht om deze te rectificeren.
4. Indien een lid een klacht heeft ten aanzien van de door de NVSV verwerkte gegevens, kan deze klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens heeft een lid recht op een kopie van zijn/haar volledige dossier, tenzij dit afbreuk zou doen aan de rechten of vrijheden van derden.
5. De leden hebben ook het recht op vernietiging van de bewaarde gegevens indien deze niet langer noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de gegevens zijn bewaard. Gegevens zullen niet naar het buitenland worden getransporteerd.

De complete tekst van het privacy beleid van de NVSV is hier te downloaden als pdf-document: NVSV-privacybeleid-v10-april 2018

Klachtenprocedure

1. Klachten moeten onverwijld worden gemeld zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Klachten kunnen worden gemeld bij het bestuur.
2. Als de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet je dit in ieder geval onverwijld, d.w.z. zonder enige toerekenbare vertraging, melden bij de seniorbegeleider en contactpersoon.
3. Als je niet aan deze meldingsplicht voldoet en de seniorbegeleider en/of contactpersoon daardoor niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan jouw eventuele recht op een schadevergoeding (geheel of gedeeltelijk) komen te vervallen.
4. Als jouw klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost, moet je deze zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen twee maanden na afloop van de reis (c.q. de genoten dienst) of na de oorspronkelijke vertrekdatum als de reis geen doorgang heeft gevonden, op de voorgeschreven wijze indienen. Als een kopie van het klachtrapport beschikbaar is, voeg je die daarbij.
5. Als je de klacht niet tijdig indient, vervallen je aanspraken en kan de vereniging besluiten de klacht niet in behandeling te nemen, tenzij jou redelijkerwijs geen verwijt treft.
6. De vereniging geeft je uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht een inhoudelijke reactie.

Geschillen

1. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden, nietig, vernietigbaar of anderszins onverbindend blijkt te zijn, heeft dit niet tot gevolg dat die bepaling in haar geheel onverbindend is. In een dergelijk geval zal de betreffende bepaling worden gewijzigd naar een geldige bepaling op een wijze die zoveel mogelijk in lijn is met de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling.
2. Het Nederlands recht is van toepassing op alle eventuele geschillen tussen de NVSV en haar leden en uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van geschillen tussen de NVSV en haar leden kennis te nemen en om daarover te oordelen.

Algemeen voorbehoud

1. Overmacht ontheft de vereniging van al haar verplichtingen. Onder overmacht moet mede worden verstaan alle omstandigheden die de vereniging niet of niet geheel heeft kunnen voorzien of heeft kunnen voorkomen.