NVSV

Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging

Statuten per 24 mei 2022

Inhoudsopgave

Naam en zetel

Artikel 1

De vereniging draagt de naam “Nederlandse Visueel-gehandicapten Ski Vereniging”, hierna te noemen “de vereniging”.

Artikel 2

De vereniging is gevestigd in de gemeente ‘s-Gravenhage.

Doel en middelen

Artikel 3

De vereniging heeft ten doel, als lid van de te Utrecht gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: “Nederlandse Ski Vereniging” hierna in deze statuten te noemen “de NSkiV” en met inachtneming van de belangen van de NSkiV, de deelneming aan en belangstelling voor de wintersport door visueel gehandicapten te bevorderen.

Artikel 4

De vereniging tracht dit doel te bereiken door:

 1. het organiseren of doen organiseren van reizen, evenementen, cursussen en bijeenkomsten;
 2. het samenwerken met andere verenigingen en instellingen in binnen- en buitenland die een gelijkgerichte doelstelling hebben;
 3. aangesloten blijven bij de ‘de NSkiV’;
 4. het deelnemen aan de onder auspiciën van de NSkiV georganiseerde (wintersport) evenementen
 5. het organiseren van de benodigde begeleiding tijdens de in lid 1 en 4 genoemde activiteiten voor de daaraan deelnemende leden van de vereniging;
 6. het in de ruimste zin van het woord bekendheid geven aan de doelstelling en activiteiten van de vereniging;
 7. alle andere wettige middelen welke tot het doel kunnen leiden.

Lidmaatschap

Artikel 5

 1. Als lid van de vereniging kunnen worden toegelaten :
  1. zij die visueel gehandicapt zijn, zowel volwassenen als minderjarigen;
  2. geteste begeleiders (‘begeleider’) en leraren (‘leraar’);
  3. ouders of wettelijke vertegenwoordigers van minderjarige leden en overige gezinsleden (‘gezinslid’);
  4. met leden of begeleiders tijdens reizen meereizende partners of vrienden (‘medereiziger’), zij hebben geen stemrecht in de vereniging.
 2. Alleen diegenen, die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid zijn van de NSkiV, kunnen lid zijn van de vereniging;
 3. Tot het lidmaatschap van de vereniging kunnen niet worden toegelaten degenen, die niet tot het lidmaatschap van de NSkiV worden toegelaten, of van wie de NSkiV het lidmaatschap heeft beëindigd;
 4. Het bestuur is verplicht een ieder die lid is van de vereniging voor het lidmaatschap van de NSkiV aan te melden, terwijl het bestuur er voor zorg draagt dat ook degenen die als lid tot de vereniging wensen te worden toegelaten, worden aangemeld bij de NSkiV;
 5. Personen wier lidmaatschap door de vereniging is opgezegd of die uit het lidmaatschap van de vereniging zijn ontzet kunnen in geval van aanmelding als lid worden toegelaten indien blijkt dat de redenen die tot de opzegging of ontzetting hebben geleid niet langer bestaan;
 6. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Het bestuur ziet er op toe dat dit register niet in strijd met de doelstelling van de vereniging wordt gebruikt.

Begeleiders en leraren

Artikel 6

 1. Begeleiders en leraren zijn zij die zich als zodanig bij de vereniging hebben aangemeld;
 2. Begeleiders en leraren hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun bij of krachtens de statuten zijn toegekend of opgelegd.

Toelating

Artikel 7

 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van leden en begeleiders/leraren;
 2. Bij niet-toelating als lid kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten;

Einde van het lidmaatschap

Artikel 8

 1. Het lidmaatschap eindigt:
  1. door de dood van het lid;
  2. door opzegging door het lid;
  3. door opzegging namens de vereniging;
  4. door ontzetting (royement);
  5. door opzegging van het lidmaatschap van de NSkiV door de NSkiV.
 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar mits schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van tenminste vier weken. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar. Niettemin kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 3. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur en kan plaatsvinden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren zoals onder meer in het geval wanneer een lid hardnekkig blijft weigeren zich aan de beslissingen van de contactpersoon casu quo reisleiding te conformeren dan wel wanneer een lid anderszins het goed functioneren van een reisgroep in ernstige mate verstoort;
 4. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur en kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt;
 5. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennisgesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

Artikel 9

De rechten en verplichtingen van begeleiders en leraren kunnen te allen tijde wederzijds door schriftelijke opzegging worden beëindigd.

Verplichtingen van de leden

Artikel 10

 1. De leden zijn verplicht:
  1. tot betaling van een jaarlijkse contributie;
  2. tot naleving van bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten der vereniging;
  3. tot naleving van bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van het hoofdbestuur en/of de Algemene Vergadering van de NSkiV, alsmede de van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen.
 2. Het bedrag van de contributie zal jaarlijks worden vastgesteld door de Algemene Vergadering. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen;
 3. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar aanvangt of eindigt blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Algemene Vergadering

Artikel 11

 1. Aan de Algemene Vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen;
 2. Het bestuur roept zo dikwijls het dit nodig acht doch in ieder geval éénmaal per jaar een Algemene Vergadering bijeen;
 3. Het bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken indien daartoe een verzoek wordt gedaan door tenminste tien procent van het aantal leden;
 4. Indien het bestuur aan het in het vorige lid bedoelde verzoek geen gevolg geeft binnen veertien dagen nadat het verzoek aan het bestuur is verzonden zijn de leden welke het verzoek hebben gedaan gerechtigd zelf een Algemene Vergadering uit te schrijven.

Verenigingsjaar

Artikel 12

 1. Het verenigings- en boekjaar loopt van één juli tot en met dertig juni van het daarop volgende kalenderjaar;
 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend;
 3. Het bestuur brengt op de jaarlijkse Algemene Vergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur;
 4. Kascommissie:
  1. De Algemene Vergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit twee leden en een reservelid, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
  2. De leden treden af volgens een op te maken rooster en zijn aansluitend slechts éénmaal herbenoembaar;
  3. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit.
 5. Op verzoek van de Algemene Vergadering kunnen de financiële stukken worden gecontroleerd door een door de Algemene Vergadering aan te wijzen accountant;
 6. Het bestuur is verplicht aan de commissie (en de accountant) alle door haar/hem gewenste inlichtingen te verschaffen, haar/hem desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven;
 7. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden herroepen, doch slechts door de verkiezing van een andere commissie;
 8. Goedkeuring door de Algemene Vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge;
 9. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in het derde en vierde lid, tien jaar lang te bewaren.

Bestuur

Artikel 13

 1. De vereniging heeft een bestuur bestaande uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal personen met een minimum van drie en een maximum van negen personen, met een evenwichtige verdeling tussen personen met en zonder visuele handicap;
 2. De Algemene Vergadering kan bepalen dat één of meer bestuursleden worden benoemd die geen lid zijn van de vereniging met een maximum van ten hoogste de helft van het aantal bestuursleden;
 3. De door de Algemene Vergadering te benoemen bestuursleden hierna te noemen de gekozen bestuursleden waaronder de voorzitter worden in een Algemene Vergadering uit en door de leden benoemd met inachtneming van artikel 13 lid 2. Voor de door de Algemene Vergadering te benoemen bestuursleden kunnen kandidaten worden gesteld door:
  1. het bestuur;
  2. tenminste drie leden van de vereniging.
 4. Ieder der gekozen bestuursleden heeft zitting voor een periode van drie jaar. Na hun aftreden zijn zij onmiddellijk herbenoembaar;
 5. De gekozen bestuursleden treden af overeenkomstig een door het bestuur op te maken rooster. Dit rooster zal zodanig worden opgesteld dat jaarlijks zoveel mogelijk een gelijk aantal bestuursleden aftreedt;
 6. Indien een tussentijdse vacature ontstaat wordt daarin zo spoedig mogelijk voorzien. Op het rooster van aftreden neemt het tussentijds benoemde bestuurslid de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd;
 7. De voorzitter wordt in functie benoemd. De kandidaatstelling van de voorzitter dient als zodanig te geschieden. De voorzitter dient lid van de vereniging te zijn;
 8. Het bestuur kiest uit zijn midden een secretaris en een penningmeester;
 9. Een bestuurslid kan te allen tijde door het orgaan dat hem heeft benoemd worden ontslagen of geschorst.

Bestuurstaak en vertegenwoordiging

Artikel 14

 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging en heeft alle daaruit voortvloeiende en daarmee samenhangende bevoegdheden;
 2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden ingesteld waarin leden, begeleiders/leraren en zonodig derden benoemd kunnen worden. Vaste commissies, waaronder de kascommissie, worden benoemd door de Algemene Vergadering;
 3. Het bestuur is bevoegd algemene voorwaarden vast te stellen welke van toepassing kunnen worden verklaard op de reisovereenkomsten die met de vereniging worden afgesloten;
 4. Tot het aangaan van handelingen als bedoeld in artikel 44 lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek te weten: het sluiten van overeenkomsten tot het kopen vervreemden of bezwaren van registergoederen het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt is het bestuur niet bevoegd dan na verkregen machtiging van de Algemene Vergadering;
 5. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met ofwel de secretaris ofwel de penningmeester. In geval van ontstentenis van de voorzitter treden ofwel de secretaris dan wel de penningmeester in zijn plaats;
 6. Het bestuur kan in het algemeen of in een bijzonder geval procuratie verlenen;
 7. Het bestuur kan geen besluiten nemen indien niet de meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is.
 8. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij de continuïteitscommissie of door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld.
 9. Beperking van meervoudig stemrecht: een bestuurder van de vereniging mag niet méér stemmen uitbrengen dan de rest van het bestuur bij elkaar.

Geldmiddelen

Artikel 15

 1. De inkomsten van de vereniging bestaan uit contributies, subsidies, legaten, erfstellingen, schenkingen en alle andere toevallige baten. Erfstellingen zullen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard;
 2. Bij het verwerven van geldmiddelen zal er te allen tijde nauwlettend voor worden gewaakt dat dit niet geschiedt op een wijze welke op enigerlei wijze schade kan berokkenen aan de belangen van de visueel-gehandicapten in het algemeen.

Stemrecht

Artikel 16

 1. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft op een Algemene Vergadering het recht tot het uitbrengen van één stem;
 2. Een lid kan het hem toekomende stemrecht door een ander daartoe schriftelijk gemachtigd lid laten uitoefenen. Een lid kan niet als gemachtigde voor meer dan twee andere leden optreden;
 3. Over zaken wordt mondeling gestemd. Stemmingen voor de verkiezing van personen geschieden schriftelijk;
 4. Blanco stemmen zijn ongeldig uitgebrachte stemmen;
 5. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid met geldig uitgebrachte stemmen voor zover in deze statuten niet een versterkte meerderheid vereist is;
 6. In geval van staking van stemmen wordt bij een stemming over personen een tweede stemming gehouden, waarbij in geval van opnieuw staken van de stemmen het oordeel van de voorzitter beslissend zal zijn. In geval van staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen;
 7. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering;
 8. Zolang in een Algemene Vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen -behalve een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen;
 9. Tijdens Algemene Vergaderingen tellen aantallen van uitgebrachte stemmen als volgt :
  1. totaliteit van aanwezige visueel gehandicapte volwassenen : vijfenzeventig procent (75%);
  2. totaliteit van overige aanwezige volwassen leden : vijfentwintig procent (25%)
 10. Minderjarige leden hebben geen stemrecht.

Nietigheid van besluiten

Artikel 17

 1. Alle besluiten in strijd met deze statuten genomen zullen kunnen worden vernietigd conform het bepaalde in artikel 15 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Huishoudelijk reglement

Artikel 18

 1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen;
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de Statuten.

Statutenwijziging

Artikel 19

 1. De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door de Algemene Vergadering indien de voorgestelde wijziging wordt aanvaard met een meerderheid van tenminste twee/derde van de ter vergadering geldig uitgebrachte stemmen;
 2. Het voorstel tot statutenwijziging moet tenminste twee maanden voor de datum van de Algemene Vergadering waarin deze wijziging aan de orde zal worden gesteld schriftelijk ter kennis van de leden worden gebracht;
 3. De vereniging behoeft voor een wijziging van de statuten, evenals voor een wijziging van de naam van de vereniging, de voorafgaande goedkeuring van de NSkiV. De in dit lid bedoelde goedkeuring dient uit de notariële akte van de statutenwijziging te blijken.

Ontbinding en liquidatie

Artikel 20

 1. De vereniging kan door een besluit van de Algemene Vergadering worden ontbonden;
 2. Hetgeen met betrekking tot de wijziging van de statuten in het vorige artikel is bepaald is mede van toepassing op een besluit tot ontbinding van de vereniging;
 3. Een besluit tot ontbinding zal tevens een besluit tot liquidatie zijn. Indien met betrekking tot de liquidatie niet anders wordt besloten geschiedt deze door het bestuur;
 4. In overeenstemming met de ANBI regels zal een eventueel batig saldo dat resteert na liquidatie ten gunste komen aan de Stichting van Gehandicapte Wintersporters, Nijmegen, KvK-nummer 41057538, RSIN 816675545. Dit is een organisatie of instelling met een doel dat gelijk is aan of in belangrijke mate overeenkomt met het doel van de vereniging aan te wijzen in de liquidatievergadering door de Algemene Vergadering.

Slotbepalingen

Artikel 21

 1. De statuten en reglementen van de vereniging mogen niet in strijd zijn met de statuten en reglementen van de NSkiV;
 2. In bestuurs- en/of commissievergaderingen en/of de Algemene Vergadering kunnen geen besluiten worden genomen of stemmingen worden gehouden over punten, die niet in de agenda van de vergadering vermeld zijn, zulks met uitzondering van het bepaalde in artikel 17 lid 8;
 3. Beslissingen in alle zaken waarin bij wet, Statuten of reglementen niet is voorzien, berusten, behoudens de verantwoording aan de Algemene Vergadering, bij het bestuur.

PDF-versie van de gepasseerde statuten

Dit is een downloadlink van de op 24 mei 2022 gepasseerde statuten: PDF-versie gepasseerde statuten